VZW Fifty One Club Tielt, een serviceclub :

Maakt deel uit van Fifty One International en ressorteert daar verder onder District 102.
District : D102 North – Nummer van de club : 110260
Fagnion : 56 – Charter 191
Eerste officiële vergadering : 03/04/2003
Eerste statutaire vergadering : 24/03/2004
Charter : 23/04/2005

Fifty One Club Tielt is een VZW (info KBO)

Shamrock
Euromarktlaan 24
8700 Tielt
+32 51 40 15 31
www.shamrock.be

KAART/ROUTE

Elke 2de en 4de woensdag van de maand, uitgezonderd in juli en augustus – Shamrock Tielt.
Gelieve de protocolchef () te verwittigen ten laatste de dag voor de vergadering.

Samen :

U vindt onze ledenlijst hier.

AXA BANK (IBAN) : BE29 7512 0090 8864

BIC : AXABBE22

Sedert 1966 geeft Fifty-One International structuur aan onze wil en onze inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen. Om daadwerkelijk financieel bij te dragen aan het lenigen van sociale nodenorganiseren we verschillende activiteiten en verkopen we onze heerlijke tripel, ULLEWUPPER.

Bent u werkzaam in een sociaal project en wenst u dit sociaal project aan ons voor te stellen met het oog op financiële steun, dan kan u ons per e-mail aanschrijven.  De commissie DAG is te bereiken op het e-mailadres . U zal in eerste instantie een antwoordmailtje van ‘SYMPA’ ontvangen met daarin een link.  Slechts nadat u op deze link hebt geklikt en de bevestigingsmail verzond, wordt uw mail verzonden.  Zo vermijden wij spam in onze mailbox.

Onze bezorgdheid gaat in eerste instantie naar locale projecten in en rond Tielt (West-Vlaanderen).

Lees meer …

Fifty-One International is ontstaan uit het verlangen van sommige leden van de Ronde Tafel België die de leeftijdsgrens hadden bereikt ; zij wensten de waardevolle vriendschapsbanden en het gemeenschappelijk ideaal verder te beleven in een serviceclub.

Zo werd besloten een nieuwe, volkomen autonome serviceclub op te richten die een volwaardige plaats inneemt onder de traditionele, bestaande serviceclubs.
De structuur en regelgeving van deze beweging zijn grotendeels geïnspireerd door de regels zoals die bestaan bij Rotary International, Lions International en de Round Table ; op die manier ook een hulde aan hun waardevolle initiatieven.
De dynamiek van Fifty-One International wordt gewaarborgd door een formule die met het getal in de naam van de serviceclub geassocieerd is :
  • de gemiddelde leeftijd van de clubleden zal de 51 jaar niet overschrijden ;
  • het aantal leden per club wordt beperkt tot 51.

Het enthousiasme van de stichters werkte aanstekelijk en zo werd de eerste Fifty-One club opgericht te Waterloo (België«) op 21 oktober 1966.

Sedertdien is de Fifty-One snel en grensoverschrijdend uitgegroeid. Zijne Majesteit Koning Albert II van België« is Ere Gouverneur van de twee Belgische districten ; deze zijn immers de grondvesten van de beweging.

Onze beweging is in de eerste plaats een levensbeschouwing, een manier om aan te kijken tegen het bestaan, waarbij het leven constant en planmatig evolueert met een duidelijk doel in het vooruitzicht.

In deze harde wereld zijn harde conflicten onvermijdelijk wanneer iedereen zijn eisen ingevuld wil zien, behalve als men evenwichtig wil onderhandelen en met behoud van het respect voor de waarden van anderen.

Onze beweging wil zich daarom inspannen voor een vrije wereld waarin vriendschap en verdraagzaamheid domineren en wij willen onze onafhankelijkheid beperken wanneer die de anderen benadeelt. Door een betere verstandhouding elkaar beter begrijpen.

Zoals het gebruikelijk is bij alle service clubs, kan men zichzelf niet rechtstreeks kandidaat stellen bij een Fifty-One club. U kan via een publieke activiteit toenadering zoeken.  Nadien kan u uitgenodigd worden voor de niet publiekelijke activiteiten.

Los van de onontbeerlijke criterium van eerbaarheid, vergewist de Club zich van de oprechte wens bij te dragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen en tot het welslagen van de dienst aan de gemeenschap, op lokaal, nationaal en internationaal vlak.

Bij toetreding aanvaardt het nieuwe lid alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van het lidmaatschap en wordt actief lid van onze beweging.

De vriendschap tussen de peter en het nieuwe lid die aan de bron van het lidmaatschap ligt, vergemakkelijkt de integratie in de Club.

Elk Fifty-One lid moet zich bewust zijn van de plaats die hij/zij inneemt in de maatschappij en beseffen wat hij/zij voor haar betekent en omgekeerd. Als vertegenwoordiger van zijn/haar beroepsclassificatie moet hij/zij ervan doordrongen zijn dat voor elk individu een rol en een verantwoordelijkheid zijn weggelegd in deze maatschappij.

Bij zijn opname in een Fifty-One Club moet het nieuwe lid zich op zijn eer verbinden:

  • de regels en de statuten van de Fifty-One International die door de grondleggers gezamenlijk werden goedgekeurd, naar de letter en naar de geest na te leven.
  • het lidmaatschap van de Fifty-One te beperken tot personen die aan de gestelde eisen voldoen, en die op hun eer beloofd hebben zich aan de tucht van de Fifty-One te onderwerpen.
  • alles in het werk te stellen opdat de Fifty-One International mag genieten van universele waardering.